Lessen voor geestelijk leiders


Geestelijke manipulatie in de gemeente

De Geest van manipulatie in de gemeente - In de huidige tijd zien we steeds weer leiders opstaan in evangelische kringen die zichzelf eerder zien als een soort manager van een groot bedrijf, dan zichzelf te zien als nederige dienaren van God. Ze commanderen en manipuleren voortdurend en leiden de gemeente alsof het een commercieel bedrijf betreft, terwijl het dat absoluut niet is. Vaak menen ze ook 'recht' te hebben op een hoge positie en op een daarbij behorend 'hoog' salaris plus, niet te vergeten, een zeer ruime onkosten vergoeding. Ze zien zichzelf als een soort directeur en beroepen zich op de roeping van God.

De gemeente wordt in de Bijbel echter genoemd het lichaam van Christus, Jezus is de enige top manager. Een gemeente leider heeft juist een voorbeeld functie in de gemeente om te dienen en niet te heersen. Daarom is het zeer noodzakelijk voor een dienaar van God om te sterven aan zijn ego en te winnen aan nederigheid. Een evangelie dienaar hoeft natuurlijk niet arm te zijn, maar het is absoluut onjuist als men rijk wordt van de giften van mensen. Leiders in de gemeente maken geen winsten, ze ontvangen liefde offers van mensen, die bedoeld zijn om de onkosten in de gemeente te betalen en hen een normaal bestaan te kunnen geven en niet om een overdadig en weelderig leven te kunnen gaan leiden. Er is feitelijk geen plaats voor eigen carrière in het Koninkrijk van God, dat is iets voor een wereldse baan. Het lijdt geen twijfel dat God ons gekozen heeft om Hem te dienen zonder onze eigen agenda. Voor velen van ons geldt dat men heeft besloten God te dienen 'op onze eigen manier'. We moeten daarom volwassen worden en Zijn Leiderschap erkennen en Zijn woorden begrijpen: 'Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken, wie in Mij blijft, en Ik in hem, hij draagt rijke vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen' (Joh. 15:5).

Wat heeft het verhaal van Izebel ons nog te vertellen?
In het Oude Testament van de Bijbel vinden we het verhaal van Izebel en later wordt er opnieuw over de Izebel gesproken in het boek Openbaring van het Nieuwe Testament. Uit deze Bijbelgedeelten verstaan we dat er veel meer aan de hand is met deze Izebel dan alleen, dat ze een heidense vrouw was die met koning Achab getrouwd is geweest. Er is duidelijk een demonische geest die haar bestuurde en die geest is er vandaag nog steeds en ook nopg steeds actief. Die Izebel-geest is een controlerende en manipulerende geest in de gemeente van de Heer (Lees Openbaring 2:21) en ja, ze is helaas nog spring levend.

Het verhaal van Izebel vinden we voor het eerst in het Bijbelboek Koningen (lees 1 Kon. 17 t/m 21). Ze was getrouwd met koning Achab en in die periode eigende Izebel zich het gezag toe over Israël, ze hunkerde naar gezag en macht en dat uitte zich in heerszucht over o.a. haar man, de priesters en later over het gehele volk. Dit zijn duidelijk de werken van het vlees (Gal. 5:19-20). Izebel deinsde in haar zucht naar macht, er niet voor terug om systematisch de profeten van God uit te roeien, daarnaast leidde ze Israël in afgoderij en hoererij.

Is het verhaal van Izebel nog actueel?
Jawel, in acht genomen dat we hier te maken hebben met veel meer dan de geschiedenis van Izebel maar met een demonische geest die Izebel bestuurde, is het een heel sprekend en actueel verhaal. Hoe meer we vorderen in de eindtijd, des te meer zal het werk van demonen openbaar worden. Wanneer je kijkt naar de werken van Izebel in het Oude Testament, zie je inderdaad dat niet zelden in deze tijd zich verschijnselen voor doen die ons herinneren aan het verhaal van Izebel. De vergelijking klinkt wellicht vreemd, maar het is opmerkelijk dat waar we verschijnselen van een Izebel-geest zien, zien we vaak ook Achab's, dat zijn de meelopers die zich 'laten' manipuleren. Deze sluiten als het ware een huwelijksverbond met Izebel en zijn vaak niet te waarschuwen, omdat ze waarheid gewoon niet willen zien.

Als de geest van Izebel werkt, dan is er sprake van buitensporige controle, wat overgaat in manipulatie en sterke invloed uitoefenen op mensen, wat in de Bijbel ook wel genoemd wordt 'toverij'. Ook verborgen agenda's en leugens worden niet geschuwd, met het evangelie als bedekking: alles om het doel te bereiken. Het doel van deze demonische geest is altijd om te proberen verwarring te zaaien, in een poging verdeeldheid te brengen in de gemeente van de Heer. Deze geest zet mensen aan tot heersen, controleren en manipuleren. Dat kan op alle niveau's, zowel op bestuurlijk niveau als onder gemeente leden. Men probeert om de ander te overheersen.

Let op, kenmerkend is: iemand die zich laat leiden door zo'n Izebel-geest/ controle-geest, die misleidt mensen vaak met vrome woorden. Met gezwollen taal, lieflijke taal, en vroomheid, dekken ze zich vaak in en wanneer je zo'n persoon aanspreekt wordt het zeer moeilijk, omdat zo iemand dan terug kan vallen op vroomheid b.v.: "ik zeg dit in Naam van de Heer, ik ben een dienstknecht van God, hoe kun je dat tegen mij zeggen", "God heeft het zelf tot mij gezegd en daarom moet jij luisteren". Op deze manier trachten zij anderen de mond te snoeren en invloed te verwerven. Het principe is ook om medestanders te zoeken (Achab's), om degenen die zich nog verzetten te isoleren. Dat is feitelijk ook één van de tactieken van de duivel om verdeeldheid te brengen. Mensen worden misleid, omdat Izebels soms erg "religieus" lijken en het meest geestelijk van iedereen, ze komen soms met de bewering dat zij een last van God hebben ontvangen en spreiden tegelijk geestelijk elitair gedrag ten toon. Daaraan zouden we ze feitelijk moeten herkennen.

Nog een eigenschap is dat ze zichzelf graag "profetisch" noemen en het is daarom moeilijk een gesprek met ze te voeren, omdat ze zich in veel dingen beroepen dat God het alleen tegen hen gezegd heeft, zodat je niets meer terug kunt zeggen.

Pas wanneer zij ontmaskerd worden, komt de valse geestelijkheid aan het licht komen. Heerszuchtige en intimiderende geesten kunnen alleen aan het licht komen door onderscheiding van de heilige Geest en volhardend gebed. Vandaar dat wij vandaag meer dan ooit, de doop in de heilige Geest hard nodig hebben.
Geen ruimte voor Gods Geest
Je kunt zo angstig zijn voor wanorde dat je vast komt te zitten in tradities en vormen die alleen maar overleveringen van mensen zijn. Er zijn kerken en gemeenten waar tradities en rituelen zo sterk aanwezig zijn, dat er geen ruimte meer is voor het vernieuwd werk van Gods geest. God zoekt echter aanbidders in Geest en in Waarheid (Joh.4). Maar waar een vaste liturgie is, wordt het begrip 'vrijheid' in samenkomst moeilijk.

Zowel menselijke als demonische controle staat aanbidding in Geest en in Waarheid in de weg. Men is dan angstig voor het spreken in tongen, de gave van profetie (lees 1 Kor.14), want men probeert alles zoveel mogelijk onder controle te houden en dit gaat buiten hen om. De doelstelling van de geest van controle is namelijk om het werk van de heilige Geest tegen te houden en te voorkomen dat in gelovigen gaven gaan ontwikkelen en dat men vrucht gaat dragen, want men is bang dat anderen meer gezegend gaan worden in een bediening en dat wil men voorkomen. Dus een controle-geest zal ruimte en vrijheid in een gemeente of waar dan ook willen tegenwerken. De vrije werking van Gods Geest moet dan afgeremd worden.

Daarom, deze geest is een grote bedreiging voor Gods gemeente en in Openbaring 2:20-23 schrijft de Heer aan de gemeente van Thyatira, dat Hij meedogenloos met haar (Izebel) zal handelen. Er wordt ons zelfs opgedragen deze Izebel niet te tolereren, aangezien zij uit is op de vernietiging van het door God gestelde doel. In veel gemeenten heeft men deze geest al teveel z'n gang laten gaan en het is daarom de hoogste tijd dat daar verandering in komt.

Deze geest is op zoek naar een plek om te wonen en wij hebben de opdracht gekregen "geef de duivel geen kans", maar vaak missen we het juiste inzicht. Als we te maken hebt met deze demonische geest, denken we vaak dat we alleen maar te maken hebben met halsstarrige mensen, die handelen vanuit jaloersheid of begeerte naar macht. Maar welke vermomming men ook aanneemt, daarachter gaan altijd demonen schuil.

Jezus heeft ons gewaarschuwd dat gelovigen die zich door deze geest laten manipuleren (de z.g. Achab's), door Hem op het ziekbed geworpen worden en in grote verdrukking gebracht zullen worden (Openb. 2:22). Dit is een ernstige waarschuwing van Jezus.

Hoe herken je de Izebel-geest?
Hoe herkennen we haar? Wat voorop staat is de drang naar controle en heersen, dit doet zij via manipulatie (=toverij) op elke mogelijke manier. Het is een dwingende geest die altijd de aandacht naar zichzelf trekt, heel egoïstisch handelt. Krijgt ze haar zin niet dan zal haar religieus masker afvallen en komt de ware aard naar boven.

Izebel wil geen correctie aanvaarden, vanwege trots.
Men ziet correctie bij voorbaat als afwijzing, daarom zal je nooit iemand met een controlerende geest horen toegeven dat hij of zij fout zit. Het is altijd de fout van iemand anders, er is geen erkenning van schuld. Typisch voor een Izebel-geest is dat ze zich vaak zal beklagen niet voldoende gewaardeerd te zijn. Met haar egocentrische aard zal ze tot het uiterste gaan, desnoods door te liegen en te overdrijven, om als geestelijk persoon over te komen; in hun egocentrisme is niemand zo belangrijk als zij. In een gesprek zal hij of zij de dingen zozeer verdraaien dat je het gevoel krijgt, je te moeten verontschuldigen.

Hoe herken je Achab.
Het klinkt vreemd, maar zelfmedelijden en minderwaardigheids gevoelens waren duidelijk de problemen van Achab. Iemand die last heeft van deze gevoelens, zet zichzelf centraal en verwacht dat anderen extra aandacht voor hem of haar hebben. Hierdoor zijn Achab's ontvankelijk voor mensen die hen willen bemoederen en z.g. aandacht voor ze hebben. Koning Achab kwam hierdoor echter in de greep van Izebel. Deze gevoelens hebben te maken met een overdreven eigen liefde en dit is geen goddelijke liefde of zelfs maar verfijnde menselijke liefde. Het is eerder liefde die zichzelf zoekt, haar eigen agenda heeft en die vooral zoekt naar aandacht.

De geest van Achab houdt van zijn positie, maar vreest confrontatie en gaat dat ook zoveel mogelijk uit de weg. Het liefst sluit hij vrede met iedereen en dat ten kostte van de waarheid. Izebel en Achab vullen elkaar wederzijds aan en zo onderhouden de geesten van Achab en Izebel stilletjes een relatie waarin ze van elkaar afhankelijk zijn.

De uitroeiing van de Izebel geest in de gemeente is een grote strijd, daar zij zich niet makkelijk laten wegsturen. Het is soms een gevecht, maar een gemeente zal zich hoe dan ook van de demonische geest moeten bevrijden. In de kracht van de Heer is de overwinning zeker, mits we maar in verbinding blijven met Jezus en Zijn wil boven alles willen doen. Uiteindelijk zal de gemeente als een overwinnend leger te voorschijn komen. Dat leger zal bestaan uit mensen die een echte bekering van het hart hebben door gemaakt en God erkennen als de belangrijkste in hun leven, ze zijn nooit uit op positie of eer, maar verlangen alleen maar Gods wil te doen. Jezus was ook niet op aarde om Zijn wil te doen, maar de wil van de Vader te volbrengen.

Geef nooit toe aan die geest van manipulatie, maar wedersta het in Jezus naam, je zult altijd winnen.

HH

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd binnen twee dagen antwoord.